Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 4-4   04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน   4 4 100.00
2 -   04424-  
3 4-1   04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน   4 1 25.00
4 6-2   04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก   6 2 33.33
5 -   04427-  
6 2-1   04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน   2 1 50.00
7 -   04429-  
8 3-0   04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า   3 0 0.00
9 2-1   04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม   2 1 50.00
10 6-3   04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา   6 3 50.00
11 9-2   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   9 2 22.22
12 3-1   13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก   3 1 33.33
13 39-15   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   39 15 38.46

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 4-4   04423-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน   4 4 100.00
2 2-2   04424-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์   2 2 100.00
3 4-0   04425-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน   4 0 0.00
4 3-3   04426-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก   3 3 100.00
5 2-0   04427-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม   2 0 0.00
6 3-0   04428-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน   3 0 0.00
7 8-6   04429-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง   8 6 75.00
8 7-0   04430-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า   7 0 0.00
9 3-2   04431-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม   3 2 66.67
10 6-3   04432-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา   6 3 50.00
11 10-6   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   10 6 60.00
12 4-2   13903-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก   4 2 50.00
13 56-28   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   56 28 50.00