Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 9-5   04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่   9 5 55.56
2 4-2   04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง   4 2 50.00
3 4-1   04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด   4 1 25.00
4 1-1   04349-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง   1 1 100.00
5 6-4   04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง   6 4 66.67
6 2-0   04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์   2 0 0.00
7 4-2   04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง   4 2 50.00
8 6-3   04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด   6 3 50.00
9 9-3   04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน   9 3 33.33
10 6-1   04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม   6 1 16.67
11 10-7   04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ   10 7 70.00
12 20-8   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   20 8 40.00
13 5-3   15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง   5 3 60.00
14 -   99857-  
15 86-40   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   86 40 46.51

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 4-2   04346-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่   4 2 50.00
2 5-0   04347-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง   5 0 0.00
3 5-4   04348-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด   5 4 80.00
4 -   04349-  
5 3-1   04350-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง   3 1 33.33
6 1-0   04351-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์   1 0 0.00
7 3-2   04352-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง   3 2 66.67
8 4-3   04353-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด   4 3 75.00
9 2-0   04354-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน   2 0 0.00
10 4-3   04355-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม   4 3 75.00
11 3-3   04356-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ   3 3 100.00
12 20-5   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   20 5 25.00
13 2-1   15007-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง   2 1 50.00
14 -   99857-  
15 56-24   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   56 24 42.86