Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 4-3   04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี   4 3 75.00
2 9-1   04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ   9 1 11.11
3 5-2   04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน   5 2 40.00
4 2-1   04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก   2 1 50.00
5 6-0   04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด   6 0 0.00
6 2-1   04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย   2 1 50.00
7 2-2   04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ   2 2 100.00
8 3-2   04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง   3 2 66.67
9 2-1   04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์   2 1 50.00
10 1-0   04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง   1 0 0.00
11 -   12275-  
12 1-1   14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ   1 1 100.00
13 1-0   25018-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด   1 0 0.00
14 2-1   99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น   2 1 50.00
15 40-15   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   40 15 37.50

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 13-6   04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี   13 6 46.15
2 7-3   04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ   7 3 42.86
3 6-4   04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน   6 4 66.67
4 4-2   04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก   4 2 50.00
5 6-4   04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด   6 4 66.67
6 4-2   04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย   4 2 50.00
7 3-1   04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ   3 1 33.33
8 4-3   04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง   4 3 75.00
9 4-0   04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์   4 0 0.00
10 2-0   04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง   2 0 0.00
11 -   12275-  
12 3-2   14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ   3 2 66.67
13 2-0   25018-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด   2 0 0.00
14 4-3   99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น   4 3 75.00
15 62-30   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   62 30 48.39

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 5-1   04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี   5 1 20.00
2 8-5   04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ   8 5 62.50
3 -   04265-  
4 4-2   04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก   4 2 50.00
5 4-4   04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด   4 4 100.00
6 6-4   04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย   6 4 66.67
7 2-0   04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ   2 0 0.00
8 -   04472-  
9 3-1   04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์   3 1 33.33
10 5-1   04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง   5 1 20.00
11 -   12275-  
12 6-5   14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ   6 5 83.33
13 1-0   25018-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด   1 0 0.00
14 4-2   99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น   4 2 50.00
15 48-25   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   48 25 52.08