Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 3-2   04455-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน   3 2 66.67
2 -   04456-  
3 1-0   04457-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน   1 0 0.00
4 -   04458-  
5 1-0   04459-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย   1 0 0.00
6 -   14132-  
7 -   99933-  
8 5-2   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   5 2 40.00

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 2-1   04455-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน   2 1 50.00
2 3-1   04456-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด   3 1 33.33
3 3-2   04457-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน   3 2 66.67
4 2-2   04458-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ   2 2 100.00
5 -   04459-  
6 -   14132-  
7 -   99933-  
8 10-6   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   10 6 60.00

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563