ระบบกำลังประมวลผล...Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_wisget22.php on line 59

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ2565 นับตามประเภทอาศัย 1 3

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2564 นับตามประเภทอาศัย 1 3

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพสถานบริการ จำนวนเสียชีวิต
1  04248-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ   1
2  04253-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม   1
3  04255-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม   1
4  04259-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง   3
5  04260-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า   1
6  04261-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   3
7  04262-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน   3
8  04267-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง   1
9  04268-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา   3
10  04271-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม   1
11  04272-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน   3
12  14861-ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)   1
13  15166-ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง   4
14  77609-หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง   2
15  77766-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง   1
16  10670-รวมทั้งเครือข่าย   29