Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...


ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ลงทะเบียนจำหน่ายกลับในระบบในปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยทั้งหมดในปี :2565    
ผู้ป่วยวันที่จำหน่าย :    BI < 75
ผู้ป่วยวันที่จำหน่าย :    BI >= 75
ผู้ป่วยต่างจังหวัด :    

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

แม่ข่าย

โรงพยาบาลขอนแก่น

แม่ข่าย

โรงพยาบาลชุมแพ

NODE1

โรงพยาบาลสิรินธร

NODE2

โรงพยาบาลกระนวน รพร.

NODE3

โรงพยาบาลน้ำพอง

NODE4

โรงพยาบาลพล

NODE5

MAPPING REFER STROKE KHONEKAEN

STROKE FAST TRACK