Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับต่างจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

# SCR โรงพยาบาลที่จำหน่าย วันที่จำหน่าย เบอร์โทร ที่อยู่ใหม่ตามที่แจ้ง จังหวัด เครือข่ายบริการ รพ.สต.
1  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-07-05 14:28:00 0839199556 256 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84สุราษฎร์ธานี 10681โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10681โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
2  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-06-24 21:22:00 0820481537 106 ม.7 ต.สำรายใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 28791โรงพยาบาลสามชัย 28791โรงพยาบาลสามชัย
3  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-06-24 09:59:00 0818732262 235 ม.7 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
4  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-06-24 09:53:00 0815441014 251/16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
5  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-06-11 11:00:00 093-0034754,093 67 หมู1 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 10981โรงพยาบาลคอนสาร
6  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-06-07 23:38:00 0926530692 116 ม.7​ต.หัวหิน​ อ.ห้วยเม็ก​ จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก 05377โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะทอ
7  touch_app 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2022-06-07 00:00:00 0656500684 110ม.5ต.ปอพาน อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11056โรงพยาบาลนาเชือก 05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน
8  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-06-04 21:40:00 0639924487 126 ม. 5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
9  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-06-03 16:17:00 0625507825 90 ม.11 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
10  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-05-20 16:06:00 0834181962 96 หมู่ 14 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
11  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-05-14 14:59:00 098-1452745 096 วัดพระบาท ม.2 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
12  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-05-08 12:00:00 0652632081 156 ม.1 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
13  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-05-07 13:44:00 087-6801130 121 ม.4 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 10707โรงพยาบาลมหาสารคาม
14  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-05-03 12:29:00 0898939422 183/631 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 11สมุทรปราการ 10685โรงพยาบาลสมุทรปราการ 10685โรงพยาบาลสมุทรปราการ
15  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-05-03 12:00:00 0871996657 48 หมู่ที่ 6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ พิจิตร 66พิจิตร 11456โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 11456โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
16  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-04-29 21:10:00 0933856262 83 ม.2 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
17  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-28 13:36:00 064-9044632 201 ม.3 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก 05378โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิมูล
18  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-25 13:33:00 095-5246038 321 ม.9 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10978โรงพยาบาลภูเขียว 04043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยม
19  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-21 13:23:00 081-6616199 9/2 ม.7 ต.วังไม้แดง จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา 14421เทศบาลนครนครราชสีมา 14421ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
20  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-04-20 12:00:00 0918018226 245 ม.2 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระ
21  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-14 17:00:00 0643345128 2 หมู่ 12 ต.ดงมูล อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
22  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-13 12:43:00 093-0704821 108 ม.13 ต.โคกเครือง อ.หนองหกุงศรี จ.กาฬสินธิ์ 46กาฬสินธุ์ 10709โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
23  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-04-08 15:54:00 0899379486 120 ม.10 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
24  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-30 10:00:00 0633479515 61 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
25  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-29 11:22:00 0640847693 15 ม.2 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
26  touch_app 11004-โรงพยาบาลพล 2022-03-26 21:19:00 0950524242 71 หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์ 10913โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 13846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลหนองแวง
27  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-20 13:51:00 0800367069 96 ม.9 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
28  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-17 14:49:00 061-0806581 58 ม.11 ต.เม็กคำอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.นครพนม 48นครพนม 10711โรงพยาบาลนครพนม
29  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-03-17 14:38:00 81 ม.9 ต.ห้วยยางอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
30  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-07 13:00:00 0811483176 52 หมู่7 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
31  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-05 14:07:00 2 ม.10 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา 10882โรงพยาบาลประทาย
32  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-03-03 14:39:00 065-6421085 6 ม.1 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 10707โรงพยาบาลมหาสารคาม
33  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-02-27 12:16:00 0894210703 130 หมู่ 6 ต.ห้วยยาง อ.คอรสาร จ. ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
34  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-02-24 14:42:00 124 ม.4 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
35  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-02-22 15:31:00 102 ม.1 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ขอนแก่น 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
36  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-02-20 15:15:00 0987929699 245 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
37  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-02-16 08:22:00 0655378055 26 ม.11 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน
38  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-02-11 13:26:00 0949077015 172 บ.โนนจำปา ม.3 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเบียด
39  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-02-09 19:58:00 085-8534674 249 ม.5 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ///ปัจจุบันผู้ป่วยทำงานอยู่ที่เชียงยืน /// 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
40  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-02-07 12:34:00 098-4040359 414 ม.1 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42เลย
41  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-02-01 15:04:00 0837312223 5 ม.3 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10980โรงพยาบาลแก้งคร้อ 04062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
42  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-01-29 16:46:00 095 9905093 106 ม. 1 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
43  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-29 08:16:00 40 ม.13 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
44  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-01-27 13:45:00 0942255834 53 ม.10 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
45  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-01-22 12:59:00 0621503885 17 หมู่ 6 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย
46  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-20 10:16:00 0877220794 139 ม.4 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
47  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-20 07:25:00 062-1502818 92 ม.18 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
48  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-19 11:28:00 0807480707 52 ม.6 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
49  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-18 09:40:00 0658151514 148 ม.7 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย
50  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-14 23:44:00 0642423954 91/1 ม.10 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47สกลนคร
51  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-14 15:03:00 0985981467 26 ม.10 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
52  touch_app 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2022-01-14 14:00:00 094-2083353 118 หมู่ 3 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
53  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-14 09:55:00 0880320339 62 ม.3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
54  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2022-01-13 10:08:00 73 ม.6 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
55  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-06 12:42:00 135-136 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
56  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2022-01-04 13:32:00 0986598670 13 ม.3 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
57  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-03 03:46:00 0635763859 106 ม.2 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42เลย
58  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2022-01-03 03:21:00 0850086931 10 ม.2 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
59  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-31 03:40:00 0883249615 39/153 ม.4 แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10กรุงเทพมหานคร
60  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-30 03:15:00 0610628535 24 ม.14 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 36ชัยภูมิ 10979โรงพยาบาลบ้านแท่น
61  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-29 03:10:00 0982430458 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
62  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-29 03:04:00 0895456260 79 ม.9 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
63  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-29 03:00:00 0959014509 55 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
64  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-25 02:12:00 0814718559 6 ม.10 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
65  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-23 01:20:00 0815479864 27 ม.8 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35ยโสธร
66  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-22 00:40:00 102 ม.2 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42เลย
67  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-17 00:14:00 0991083212 15 ม.10 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
68  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-16 19:34:00 0847429445 4 ม.8 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32สุรินทร์
69  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-16 19:09:00 0984733251 89 ม.6 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43หนองคาย
70  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-15 03:22:00 61 ม.12 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 16ลพบุรี
71  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-15 03:07:00 0660087631 131 ม.8 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
72  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-14 15:16:00 0897150200 205 ม.12 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
73  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-12 11:30:00 0878532096 764 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11055โรงพยาบาลบรบือ 11055โรงพยาบาลบรบือ
74  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-11 11:37:00 0879465440 99 ม.1 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11077โรงพยาบาลนามน 05314โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย
75  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-10 15:58:00 0815740759 217/251 ถ.แจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10กรุงเทพมหานคร
76  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-12-10 12:00:00 0872348103 88 ม.1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
77  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-08 23:15:00 063738181 203 ม.2 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42เลย 11036โรงพยาบาลวังสะพุง 04750โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก
78  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-07 02:10:00 0642812607 278 ม.4 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10980โรงพยาบาลแก้งคร้อ 04062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
79  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2021-12-03 14:35:00 0827414967 92 ห้วยบง ม.6 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 10998โรงพยาบาลชุมแพ 04303โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง
80  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-12-03 09:33:00 0645385424 98 ม.4 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 10709โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
81  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-29 00:11:00 0898589569 76 ม.1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
82  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-28 14:05:00 32 ม.15 ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
83  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-26 10:28:00 0923591717 232 ม.2 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
84  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-25 15:48:00 0927462697 0803 82 ม.4 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
85  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-24 14:23:00 083-8033827,061 69 ม.4 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
86  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-22 17:00:00 0653263128 131 ม.15 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 28843โรงพยาบาลชื่นชม 28843โรงพยาบาลชื่นชม
87  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-20 21:45:00 0943619452 89 ม.4 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
88  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-19 22:24:00 0813022274 165 ม.9 ต.นาสะเมิง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49มุกดาหาร
89  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-19 22:19:00 0875745046 171 ม.2 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37อำนาจเจริญ
90  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-19 14:30:00 0954951885 199 ม.2 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน
91  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-18 21:41:00 0930933456 11 ม.7 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11055โรงพยาบาลบรบือ 11055โรงพยาบาลบรบือ
92  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-16 20:18:00 0898845219 225/9 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
93  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-16 16:45:00 0836852829 102 ม.2 ต.พิบูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 10709โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
94  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-16 15:07:00 0995957152 144 ม.12 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย
95  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-13 14:22:00 094-6084180 090 46 ม.12 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.สารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
96  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-12 17:57:00 0936638288 97 หมู่14 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
97  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-08 13:07:00 0654784059 70ม.3 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
98  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-07 19:53:00 0940948403 154 ม.9 ต.นาจาน อ.เมือง จ.เลย 42เลย 10705โรงพยาบาลเลย
99  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-03 19:13:00 0811832169 141 ม.2 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก 05374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่
100  touch_app 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2021-11-02 18:54:00 0636270978 58 ม.3 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32สุรินทร์ 10916โรงพยาบาลท่าตูม 13851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก
101  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-01 13:01:00 0817393972 64/1 ม.16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
102  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-11-01 12:45:00 0903499721 105 ม.9 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11087โรงพยาบาลสมเด็จ 11087โรงพยาบาลสมเด็จ
103  touch_app 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 2021-10-29 19:20:00 0872226632 4 บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ 11 ต.โนนคูณ อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10981โรงพยาบาลคอนสาร 04074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ
104  touch_app 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2021-10-27 00:00:00 35 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
105  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-10-24 13:54:00 0826940339 89 ม.8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33ศรีสะเกษ 10937โรงพยาบาลห้วยทับทัน 10937โรงพยาบาลห้วยทับทัน
106  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-10-07 13:40:00 0617740425 197 ม.1 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
107  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-10-06 15:14:00 0986532081 68 ม.18 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง
108  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-10-04 13:40:00 0800296155 55 ม.2 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
109  touch_app 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 2021-10-02 12:40:00 093-0684986 48 ม.1 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน 04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับต่างจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

# โรงพยาบาลที่จำหน่าย วันที่จำหน่าย เบอร์โทร ที่อยู่ใหม่ตามที่แจ้ง จังหวัด เครือข่ายบริการ รพ.สต.
1  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-05 21:48:00 0942574277 184 ม.8 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
2  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-01 15:00:00 0653159812 235 ม.4 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
3  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-03 14:43:00 0831471424 146 ม.12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
4  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-12 16:00:00 0935084893 142 ม.3 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
5  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-07 14:30:00 0824848263 509 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
6  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-25 13:18:00 0923562724 179 ม.1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้ป่วยไม่เคยอาศัยที่ขอนแก่นย้ายแค่บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาอยู่ที่ขอนแก่นโดยใช้ทะเบียนบ้านญาติเพื่อจะได้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น 44มหาสารคาม
7  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-09-07 19:30:00 0641346607 233 ม.1 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม
8  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-20 16:49:00 0616567589 381 ม.03 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
9  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-08 11:36:00 0631377931 49 ม.7 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
10  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-23 10:53:00 0838630947 154ม.4ต.ร่องคำอ.ร่องคำจ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11079โรงพยาบาลร่องคำ
11  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-18 00:00:00 0969528430 135 ม.15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
12  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-20 15:53:00 83 หมู่ 7 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
13  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-14 13:32:00 0918176852 164 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กทม. 10กรุงเทพมหานคร
14  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-28 13:58:00 0989194172 123/145 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
15  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-14 15:38:00 0843585260 425 ประชาอุทิศ41 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10กรุงเทพมหานคร 11472โรงพยาบาลราชวิถี
16  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-04 16:45:00 0811397579 218 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
17  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-29 09:41:00 0964202344 0859 35/1 ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 10กรุงเทพมหานคร
18  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-29 11:54:00 0935378909 49 ม.8 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
19  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-05-14 10:27:00 0981630747 บ้านพักชลประทาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
20  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-22 11:48:00 0923181499 386/100ม.9ต.หนองปรืออ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20ชลบุรี 10819โรงพยาบาลบางละมุง
21  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-04 21:59:00 0894221299 131/262 ม.4 ถ.ชาตะผุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (พักอาศัยชั่วคราว) ที่อยู่จริงตามบัตรอยู่ กทม. 45/156 มีนบุรี 10กรุงเทพมหานคร
22  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-05 09:45:00 0936717528 210ม.12ต.คำม่วงจ.ขอนแก่น
23  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-05-07 13:15:00 47 หมู่ 1 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา 10882โรงพยาบาลประทาย
24  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-13 22:44:00 0923870911 6 ม.2 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
25  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-26 17:45:00 088-7113140 6 ม.1 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา 10882โรงพยาบาลประทาย
26  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-18 00:15:00 0621371093 195 ม.3 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
27  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-04 11:56:00 0908451381 104ม.2ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.หมาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
28  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-01-05 00:00:00 0632292527 65 ม.10 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์
29  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-12-13 00:00:00 085-6093271 51 ม.1 บ.โคกเครือ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธิ์ุ 46กาฬสินธุ์
30  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-14 13:26:00 0837249223 127 ม.14 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ 33ศรีสะเกษ
31  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-07 22:39:00 0832284460 123 ม.12 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีษะเกษ 33ศรีสะเกษ
32  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-04-16 13:16:00 0893946773 28 หมู่ 7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34อุบลราชธานี 03630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง
33  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-01-19 10:43:00 0801515741 เลขที่ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000 35ยโสธร
34  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-03 14:53:00 0897106711 54/3 ม.8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 44มหาสารคาม
35  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-19 14:22:00 093-4583274 080 147 ม.4 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 10970โรงพยาบาลบ้านเขว้า
36  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-13 13:49:00 0863490585 89 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
37  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-02 08:02:00 0818789073 204 ม.13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
38  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-21 14:26:00 0833431082 2 ม.14 ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย 42เลย
39  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-28 15:34:00 143 ม. 15 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 04416โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร
40  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-05-28 15:00:00 0872614460 129 หมู่6 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 04046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก
41  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-03-31 07:21:00 0624178416 154 ม.5 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
42  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-02-01 12:22:00 0958600750 32 ม.6 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ขอนแก่น 36ชัยภูมิ
43  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-01-27 13:18:00 0887199282 5 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชียภูมิ 36ชัยภูมิ
44  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-03 11:44:00 0869251919 99/172 ม.1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
45  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-01-21 14:36:00 0615917841 35 ม.8 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
46  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-07-24 10:58:00 064-3281665 90 หมู่ 2 บ้านโนนโจด ต. โนนคูณ อ.คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 04074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ
47  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-22 14:22:00 132 ม.6 ต.โนนคูน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 04074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ
48  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-06-19 14:11:00 0927214003 71/1 ม.7 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 04080โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา
49  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-04-23 16:30:00 5 หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 04081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง
50  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-01-01 11:09:00 0806198251 315/1355 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 13ปทุมธานี
51  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-26 12:30:00 061-1539217 221 ม.2 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
52  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-12-16 15:43:00 138 หมู่ 6 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
53  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-15 00:00:00 061-0712930 90 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 04270โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม
54  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-30 17:16:00 0918103640 260/11 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
55  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-18 21:36:00 0619241507 60/3 ม.9 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73นครปฐม 08323โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแขม
56  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-05-21 13:34:00 0843905957 71บ.แก้งยาว ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
57  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-01-08 15:00:00 0624108447 75 ม.9ต.ศรีสุขอ.สีชมพูจ.ขอนแก่น
58  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-05-24 13:32:00 0830008595 881 ม.11 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
59  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-05-25 13:40:00 0622636042 205 ม.8 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
60  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-26 00:21:00 0985868085 44/1 บ้านท่าโพธิ์ ม.4 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
61  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-08 17:14:00 0644766780 168 ม.4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 04331โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม
62  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-23 16:40:00 0994757538 9 ม.5 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
63  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-05-18 10:59:00 0652806380,0956 78 ม.2 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
64  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-21 13:21:00 0988406468 210 ม.14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 04329โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน
65  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-06-27 16:57:00 15 หมู่ 4 ถ.ครองทรัพย์ ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05381โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง
66  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-09-20 12:18:00 099-2097678 149 ม.3 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
67  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-28 12:33:00 0817686710 134 หมู่2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
68  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-05-07 13:13:00 04477โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน
69  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-10-05 15:04:00 0972600439 33 ม.3 ต.หนองเเซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
70  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-02-25 00:00:00 096-3539018 44ม.9ต.โคกสำราญอ.บ้านแฮดจ.ขอนแก่น
71  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-05 13:00:00 0610421964 131 ม.1 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 04371โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม
72  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-16 12:13:00 0929101072 86 หมู่ 11 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 04378โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
73  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-05-20 12:55:00 0638629701 27 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 04390โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
74  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-02-23 12:57:00 0918640103 17หมู่3ต.ทางขวาง อ.แวงน้อยจ.ขอนแก่น
75  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-08 21:51:00 0892742981 71 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
76  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-01-28 21:00:00
77  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-28 10:47:00 0863833239 102/1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
78  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-18 18:38:00 0873555594 91 ม.10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
79  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-20 12:00:00 0879457450 9 ม.5 ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
80  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-16 00:00:00 0872199413 63 หมู่ 1 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
81  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-30 10:45:00 0860464255 14 ม.4 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
82  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-23 22:39:00 0815928566 79 ม.1 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
83  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-14 12:02:00 097-3146562 26 ม.4 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ชอนแก่น
84  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-01 11:40:00 0811462950 104 ม.15 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
85  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-26 14:11:00 0638704945 159 บ้านหนองหัวช้าง ม.13 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
86  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-18 14:05:00 063-7985218 092 116 ม.8 ต.นาข่า อ.มญจาคีรี จ.ขอนแก่น
87  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-11-14 00:00:00 0982285698 159 ม.7 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 36ชัยภูมิ
88  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-11 15:34:00 061-9533964 30 ม.6 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
89  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-13 13:36:00 0850117133 825/9 ม.3 ถนนเจ้าเงาะ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 11002โรงพยาบาลบ้านไผ่
90  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-28 14:16:00 0849826963 60-61 ม.2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ชอนแก่น
91  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-22 14:56:00 0866431352 290 ม.2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
92  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-12 11:33:00 123/5 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
93  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-25 11:00:00 08151451107 340/11 ม.12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
94  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-27 11:51:00 0870659367 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
95  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-25 16:40:00 08708567569 232 ม.20 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
96  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-29 07:10:00 0953535764 653 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่่น 10670โรงพยาบาลขอนแก่น
97  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-18 17:02:00 55 หมู่ 8 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
98  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-07-12 18:28:00 25 หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
99  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-23 12:05:00 0801961221 132 ม.10 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41อุดรธานี 04546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทมนางาม ต.ทมนางาม
100  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-23 15:45:00 0929958915 104 ม.3 ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
101  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-17 10:17:00 087-59881122 ขอนแก่นเนิร์สซิ่งโฮม เฟส 1 ซอย 7 เลขที่ 456/60 หมู่7 หมู่บ้านพฤกษา ถ.มอภาค บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
102  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-04-01 16:08:00 0641419934 221ม.1ต.หังทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 04385โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
103  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-04-29 14:15:00 062 8811764 150/1 บ.โชคชัย ม. 18 ต. หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 15252ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ
104  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-23 13:02:00 0845989966 72 ม.2 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42เลย 04674โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา
105  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-28 10:39:00 267 /4 ม.15 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42เลย
106  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-12-10 00:00:00 241 ม.8 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์
107  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-29 14:15:00 0894288898 176 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
108  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-10 15:54:00 42เลย 10705โรงพยาบาลเลย
109  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-03 11:53:00 0845186133 59/377 ถ.มิตรภาพ ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
110  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-02-25 14:00:00 208 ม.8 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38บึงกาฬ
111  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-15 17:18:00 094-2891421 45 ม.1ต.หนองกุง อ.แกดำ จ. มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11051โรงพยาบาลแกดำ
112  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-19 10:51:00 0942568065 103 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง
113  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-09 14:24:00 093-6801338 140 ม.2 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
114  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-07-12 15:02:00 0838127975 30ม.7 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม
115  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-18 21:48:00 0991769958 29 ม.7 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
116  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-16 03:07:00 0943470875 29 ม.7 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
117  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-15 16:28:00 0930604988 157 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
118  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-05 22:37:00 093-4571519 89 ม.13 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาส่รคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
119  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-04 13:41:00 0952138521 69 ม.4 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
120  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-20 14:30:00 09229139749 91 ม.15 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
121  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-06 16:00:00 0879938085 18 ม. 11 ต.ชื่นชม อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม
122  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-16 17:30:00 0930676589 14 ม.12 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
123  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-19 11:27:00 09855692791 21 ม.1 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นฃม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
124  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-08-20 15:44:00 26 หมู่ 8 ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
125  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-06-03 12:00:00 0981639752 115 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 28843โรงพยาบาลชื่นชม
126  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-21 09:33:00 0611157339 134 ม.15 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.ขอนแก่น 44มหาสารคาม 28843โรงพยาบาลชื่นชม
127  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-03 14:53:00 098-6099838 42 ม.3 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.สารคาม 44มหาสารคาม 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
128  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-15 16:01:00 098-9235644 116 ม.14 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่า
129  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-06-22 10:57:00 0803239547 36 ม.9 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
130  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-27 17:56:00 0807477526 133 ม.15 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
131  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-30 16:39:00 062-6688761 48 ม.7 ต.เหล่าดอกไม้ อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
132  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-31 13:26:00 0923750495 18 ม.6 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
133  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-26 10:33:00 50 ม.6 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
134  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-31 13:23:00 0934310303 130 ม.1 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
135  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-13 12:30:00 0860924063 77 ม.14 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
136  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-16 12:32:00 80 ม.12 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
137  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-01 15:19:00 0620247885 91 ม.1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
138  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-09-12 11:00:00 0880612225 12 ม. 5 ต. โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน
139  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-13 12:30:00 0872308651 159 ม.1 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย
140  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-02 15:28:00 0929551597 147 ม.7 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
141  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-05-25 11:30:00 083145390 22 ม.1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน
142  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-19 11:25:00 196 ม.3 ต.โพนทอง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
143  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-19 13:23:00 0932186411 22 ม.2 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
144  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-09-23 14:04:00 0927295477 5 หมู่ 16 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
145  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-16 03:12:00 089992555 167 ม.9 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
146  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-09-28 14:29:00 0935738003 40 ม.3 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบก
147  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-01-08 14:54:00 0973011820 44 ม.3 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
148  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-07 07:38:00 0862289842 114 ม.10 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
149  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-22 00:18:00 0896213492 158 ม.13 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย
150  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-02 14:10:00 0967872346 52 ม.13 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
151  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-07 22:42:00 0981369968 110 ม.3 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
152  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-26 13:21:00 0630043897 ตามOPD card 44มหาสารคาม 04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน
153  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-04 20:29:00 0918839870 13 ม.7 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน
154  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-11-15 12:53:00 0948258190 69 บ.โจดน้อย ม.11 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
155  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-18 10:40:00 0856810282 92 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11055โรงพยาบาลบรบือ
156  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-15 23:35:00 0992628935 827-828 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
157  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-22 15:59:00 36 หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
158  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-04 19:37:00 0918839870 13 ม.7 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบาน
159  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-02-11 00:00:00 0980757134 24ม.18ต.หนองเม็กอ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
160  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-11 16:31:00 352 หมู่ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
161  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-07 16:32:00 0815443346 8 ม.2 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
162  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-08-18 15:31:00 86 หมู่ 13 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
163  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-23 15:52:00 0803097515 56 ม.12 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด 05144โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลบึงนคร
164  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-14 23:21:00 0811476604 9 ม.4 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
165  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-12 10:30:00 0844497955 109 ม.1 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
166  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-20 22:58:00 0801976852 26/1 ม.2 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
167  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-02-13 08:52:00 0823694313 51ม.9ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด 05240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง
168  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-08 23:52:00 0983410962 174 ม.5 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
169  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-01-02 00:00:00 0864511951 148ม.15ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
170  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-17 16:26:00 0649464445 117 ม.7 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหว้า
171  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-08-03 15:35:00 42 หมู่ 15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
172  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-25 14:21:00 087-2162374,088 98 ม.3 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 10709โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
173  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-06 00:00:00 0985869380 63 ม.7 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง
174  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-12-06 00:00:00 164 ม.3 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ 46กาฬสินธุ์
175  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-01-11 00:00:00 56 ม.2 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์ 05379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเหมือดแก้ว
176  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-08 16:00:00 62 หมู่ 12 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
177  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-27 16:04:00 212 หมู่ 9 ถ.บ.เนินลาด ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
178  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-14 16:06:00 103 หมู่ 5 ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
179  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-12-03 00:00:00 0636858226 11 ม.1 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05375โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโดน
180  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-16 19:17:00 0934102018 67 ม.1 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเหมือดแก้ว
181  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-04-14 13:00:00 0622497148 4 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11081โรงพยาบาลยางตลาด
182  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-09 16:26:00 48 หมู่ 1 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
183  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-26 17:04:00 48 หมู่ 14 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
184  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-12-29 00:00:00 28 ม.7 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์ 05374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่
185  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-13 15:31:00 0641433697 137 ม.6 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
186  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-06-06 17:59:00 41 หมู่ 8 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
187  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-18 08:21:00 0989530091 165 ม.4 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05401โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง
188  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-01-02 00:00:00 2 ม.2 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์ 05397โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงเก่า
189  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-12 13:03:00 0832402306 101 ม.9 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05401โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง
190  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-14 16:41:00 63 หมู่ 8 ถ.บ.โนนอำนวย ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
191  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-11-12 00:00:00 0988413552 63/1 ม.8 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ 46กาฬสินธุ์ 05399โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจิก
192  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-08-20 15:54:00 01 หมู่ 4 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
193  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-07 16:23:00 123 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
194  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-13 15:48:00 28 หมู่ 7 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
195  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-06-24 16:29:00 182 หมู่ 6 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
196  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-07-16 18:02:00 227 หมู่ 4 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
197  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-06-06 16:21:00 189 หมู่ 1 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
198  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-07-28 13:21:00 0889456158 193 ม.1 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
199  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-06 15:15:00 17 หมู่ 4 ถ.บ.หนองกุงเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
200  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-13 16:47:00 28 หมู่ 7 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
201  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-10-15 00:00:00 0637374123 56 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05412โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน
202  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-08-18 15:25:00 48 หมู่ 6 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
203  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-31 16:12:00 15 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
204  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-05 00:00:00 0933355927 10 ม.9 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05407โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสรวง
205  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-05-28 16:10:00 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
206  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-01-02 00:00:00 45 ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์
207  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-04-25 16:58:00 56 หมู่ 5 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
208  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-04-01 11:14:00 0615357351 47 หมู่ 14 ต. เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
209  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-07-31 18:42:00 120 หมู่ 10 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด 11061โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
210  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-12-25 00:00:00 118 ม.3 ต.ดมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46กาฬสินธุ์
211  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-07-21 18:35:00 46 หมู่ 4 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
212  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-17 14:52:00 0633757342 41 ม.16 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41อุดรธานี 04484โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด
213  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-23 13:27:00 0819045788 42 ม.16 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47สกลนคร 05512โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย
214  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2021-01-13 21:27:00 0819651885 19/7 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
215  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-03 15:38:00 0654783223 54 ม.9 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47สกลนคร
216  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-06 08:25:00 0819521814 151 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50เชียงใหม่
217  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-28 15:27:00 0614149458 94/330 หมู่บ้านวโรชา ถนนบางนาตราด อ.เสาธง จ.สมุทรปราการ 11สมุทรปราการ 28785โรงพยาบาลบางเสาธง
218  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-11-18 15:51:00 0878381289 446 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 10กรุงเทพมหานคร 14173โรงพยาบาลตำรวจ
219  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-28 07:05:00 0984969195 83 ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61อุทัยธานี
220  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2021-01-23 10:09:00 0813654434 28 ม.13 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
221  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-30 09:35:00 0862626140 384 ม.18 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 44มหาสารคาม 11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
222  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-28 12:51:00 0826376034 16 ม.2 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
223  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-04-21 13:00:00 211 หมู่ 2 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์ 07833โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน ตำบลหลักด่าน
224  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-05 15:00:00 0841808095 8 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
225  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-02-13 16:34:00 0945758724 116 ม.19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
226  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-02 16:37:00 0933845888 39 ม.22 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 10670โรงพยาบาลขอนแก่น
227  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-23 14:00:00 0612636357 96/54 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ย้ายไปอยู่หมู่บ้านเบส โฮม มะลิวัลย์ ซอย 10 )
228  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-03 11:32:00 0853023959 121 ม.3 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35ยโสธร
229  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-08-03 15:24:00 0826241001 7 ม.4 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34อุบลราชธานี 03821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด
230  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-02 11:15:00 0642159125 30 ม.2 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
231  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-12-18 20:12:00 0825324935 239 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
232  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-03-29 16:45:00 061-0931640 276 ม.0 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
233  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2021-03-07 16:20:00 0801787169 24 หมู่ 6 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 36ชัยภูมิ 04073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระ
234  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2021-04-20 14:55:00 082-1948990 119 ม.10 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 11054โรงพยาบาลเชียงยืน
235  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-12 00:00:00 0870683516 13 ม.1 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธิ์ 46กาฬสินธุ์ 05381โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง
236  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2021-07-27 18:07:00 56 หมู่ 9 ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
237  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-10-21 00:02:00 0872092008 128 ม.4 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42เลย 04768โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลยวังไสย์

สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับต่างจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

# โรงพยาบาลที่จำหน่าย วันที่จำหน่าย เบอร์โทร ที่อยู่ใหม่ตามที่แจ้ง จังหวัด เครือข่ายบริการ รพ.สต.
1  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-09 22:44:00 0816617492 43 ม.2 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34อุบลราชธานี
2  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-24 02:55:00 0857788332 132/163 ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
3  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-22 03:29:00 0623287165 69/1ม.17 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32สุรินทร์
4  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-11 03:15:00 0913758316 168/9 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
5  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-01 23:37:00 0981044972 238 บ้านโนนจำปา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
6  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-12 07:23:00 0896173007 33 ม.1 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
7  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-04-10 12:55:00 0988313966 62 ม.13 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43หนองคาย
8  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-12 12:41:00 0899408363 123 ม.3 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 43หนองคาย
9  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-11-29 15:16:00 0620478504 122 ม.15 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
10  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-19 07:52:00 0921401339 86 ม.9 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
11  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-04-21 06:57:00 0610978668 14 ม.8 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.สารคาม 44มหาสารคาม
12  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-20 21:11:00 0800548796 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10กรุงเทพมหานคร
13  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-10-17 23:09:00 0894907483 449 ม.9 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ย้ายที่อยู่ 263 (126 หมู่7 เดิม )ซอยลาดกระบัง1ก/9 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กทม.10520 10กรุงเทพมหานคร
14  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-29 03:44:00 0956624996 149 ม.4 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
15  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-14 01:54:00 0917137500 44 ถ.ธำรงประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48นครพนม
16  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-01 15:51:00 0827515034 50 ม.5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34อุบลราชธานี
17  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-07 20:18:00 0813962442 220/923 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 11สมุทรปราการ
18  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-24 14:30:00 0969298423 63/1097 ถ.ราษฎร์พัฒนา5 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10กรุงเทพมหานคร
19  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-25 18:47:00 0801199084 21 ม.2 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรึ 16ลพบุรี
20  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-04-17 06:03:00 0983948266 4 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 17สิงห์บุรี
21  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-09 19:45:00 0610963060 77 ม.14 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 36ชัยภูมิ
22  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-15 22:16:00 0897227253 216/6 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23ตราด
23  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-26 21:02:00 0816998356 100/76 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20ชลบุรี
24  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-03-16 19:34:00 ไม่มี 182/11 ม.2 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86ชุมพร
25  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-27 13:27:00 0981494996 47 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
26  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-11 00:00:00 0842035256 116 ม.3 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
27  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-04-16 05:27:00 0840279618 83 ม.6 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
28  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-20 12:15:00 0934234388 9 ม.9 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
29  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-26 00:00:00 0866453590 129 ม.1 ต.หีวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05363โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ
30  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2019-10-09 08:17:00 089-6931364 34/1 ม.2 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
31  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-11 14:34:00 0985847239 411 ม3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
32  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-18 01:38:00 0823586100 166 ม.4 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
33  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-27 23:48:00 0917936304 177 ม.3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
34  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-05 03:43:00 0631417933 12/2 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
35  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-02-11 15:29:00 0918871213 1/7 ม.1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ 33ศรีสะเกษ
36  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-25 20:55:00 0882313061 233 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
37  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-26 13:15:00 0902347532 13 ม.7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35ยโสธร
38  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-09 12:38:00 0832576409 30/1 ม.5 ต.ในเมือง จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
39  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-13 21:19:00 0850033315 64/4 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ 23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น
40  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-12 12:26:00 0953606984 38 หมู่ 2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
41  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-23 18:00:00 0952420107 227 ม.8 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
42  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-08 11:00:00 0611528878 117 ม.16 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
43  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-07 22:07:00 0830563450 9 ม.4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
44  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-03 20:24:00 0981683788 256/1 ถ.หนองบัวแดง-เกษตร ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
45  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-31 03:52:00 0897929820 781 ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
46  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-13 00:00:00 0808457716 100 ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
47  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-17 13:08:00 0929943892 72 ม.15 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
48  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-27 13:21:00 092-1712854 78 ม.14 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
49  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-27 15:00:00 0868702594 74 ม.7 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
50  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-23 15:28:00 0857345605 3 ม.5 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
51  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-16 14:00:00 0885639813 89/1 หมู่17 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
52  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-29 15:34:00 0951692491 735 ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
53  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-22 12:54:00 0876490853 41731 ม.12 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
54  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-31 14:29:00 0810019249 44 ม.5 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
55  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-04-16 12:00:00 0801783474 38 ม.13 ต.หนองซฮน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
56  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-28 14:00:00 0933717305 5 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้วก้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
57  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-18 13:48:00 0837373856 33 ม.5 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
58  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-03 15:20:00 0934642464 96/1 ม.6 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
59  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-21 16:56:00 0911286689 บ้านเลขที่ 12 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42เลย
60  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-04-19 00:00:00 0647717299 3 ม.2 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
61  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-19 08:02:00 0862285579 49 ถ.โกสุม-เชียงยืน ม.21 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
62  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-29 11:47:00 0943615559 143ม.3 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
63  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-25 03:03:00 0854576631 113/8 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42เลย
64  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2020-07-30 13:35:00 0846535390 171ม.3 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
65  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-10 15:26:00 0657279683 98 ม.11 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
66  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-11 00:00:00 0610521181 114 ม.12 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสิน 46180 46กาฬสินธุ์ 05374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่
67  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-08-18 15:04:00 0989862348 12 ม.9 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแก่น
68  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-17 15:22:00 0953218629 437 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
69  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-08 01:38:00 0813502782 40 ม.10 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
70  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-10-30 06:33:00 0934907206 24 ม.8 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
71  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-03 14:08:00 5 ม.8 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา 04435โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า
72  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-09 00:02:00 0807439923 จ.สุราษฎร์ธานี 84สุราษฎร์ธานี
73  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-01 14:33:00 0816611880 228 ม.1 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
74  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-10 23:00:00 0931036988 156 ม.ๅ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
75  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-27 13:35:00 0877332062 562 ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
76  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-06 03:16:00 0880510936 87 ม.12 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
77  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-14 15:00:00 099089936 163 ม.1 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43หนองคาย
78  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-11-14 14:47:00 0828423224 214 ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาร จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
79  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-07 00:00:00 0850019313 26 ม.7 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
80  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-16 10:47:00 0623756914 48 หมู่ 4 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
81  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-03 15:26:00 0863293055 18 ถนน.อดร-เลย ม.1 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
82  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-16 14:30:00 0933242795 323 ม.1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
83  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-15 15:22:00 0928211875 51/1 ม.9 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
84  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-04 11:10:00 0933263982 186 ม.4 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
85  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-17 15:14:00 0983312818 443/51 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
86  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-07-30 13:55:00 0612814475 41/7 หมู่ 4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20ชลบุรี
87  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-26 00:00:00 0983480567 137 ม.9 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
88  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-11 00:00:00 0942766137 223/5 ม.9 บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
89  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-11 12:41:00 0892746765 29 บ้านพักตำรวจภูธรอุดร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร 41อุดรธานี
90  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-22 16:11:00 0648066138 45 ม.7 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
91  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-09 00:00:00 0829878592 49/3 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42เลย
92  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-13 00:00:00 0836666295 68/5 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38บึงกาฬ
93  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-02-24 07:45:00 0653096575 241 ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
94  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-11-05 15:00:00 158 ม.3 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41อุดรธานี
95  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-02 00:00:00 0933509088 219 ม.6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43หนองคาย
96  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-08 09:02:00 0942806999 1060 ม.3 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43หนองคาย
97  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-03-20 15:16:00 60 ม.4 ต.หนองกุง กิ่ง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
98  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-17 14:48:00 0815446882 63 ม.12 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
99  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-30 12:57:00 0945099630 107 ม.1 ต. กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
100  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-01 14:00:00 32 ม.10 ซ.สมถวิล ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
101  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-09 15:31:00 0945297953 127 ม.9 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
102  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-13 03:46:00 0817806221 84 ม.10 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
103  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-20 15:44:00 0982106177 41 ม.20 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
104  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-20 03:51:00 0828583591 31 ม.10 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
105  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-16 15:23:00 0846708896 111 ม.2 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
106  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-20 20:08:00 0935046434 186 ม.3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
107  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-05 14:35:00 0814469513 37 ม.7 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
108  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-19 13:00:00 0856655138 10 หมู่ 12 ต.โพนงาน อ.โกสุมพิสัย อ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
109  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-02-07 14:15:00 0619617525 151 ม.4 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
110  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-31 23:11:00 0810509462 231 ถ.ถีนานนท์ ม.2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
111  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-07-03 13:55:00 0851845632 99 ม.16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
112  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-22 02:06:00 0996620420 217 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
113  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-04-16 12:00:00 0968325104 451 ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
114  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-11-12 11:56:00 0885614540 83 ม. 4 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
115  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-13 00:00:00 0953654472 98 ม.8 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
116  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-26 15:50:00 0928035264 131 ม.6 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
117  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-07-24 14:00:00 0621162210 34 ม.9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
118  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-07 19:33:00 0990287569 25 ม.3 ต.หนองกุง อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
119  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-02 13:00:00 0644837365 140 ม.9 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
120  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-10 09:00:00 0818747620 69 ม.5 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
121  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-04 16:25:00 3440500354341 63 ม.2 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
122  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-18 15:20:00 0996752203 95 ม.9 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
123  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-21 16:47:00 0933630537 49 ม.7 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
124  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-27 15:52:00 0855306164 6 ม.13 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
125  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-20 15:45:00 0942804456 71 ม.8 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
126  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-04 14:00:00 0930730195 77 ม.3 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
127  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-15 15:10:00 0806188245 152 ม.9 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
128  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-08 19:13:00 0846835856 27 ม.13 ตกู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
129  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-01 13:49:00 0982457010 208 ม.1ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
130  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-09 00:00:00 0641126054 60 ม.5 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
131  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-13 23:02:00 0839277636 27 ม.18 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
132  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-06-12 17:00:00 0803324529 218 ม.13 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
133  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-02-14 13:30:00 0986410155 106 ม.11 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
134  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-19 21:01:00 0954859839 65 ม.10 บ้านบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
135  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-05-01 13:55:00 0862374697 60 ม.16 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม 04371โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม
136  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-07 14:00:00 0980969811 45 ม.9 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
137  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-28 14:37:00 0894194650 3 ม.8 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
138  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-06 00:00:00 0849009326 83 ม.6 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
139  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-14 21:08:00 0621836540 91 ม.1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
140  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-08 00:00:00 0807559727 54 ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
141  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-29 15:15:00 0862373665 92 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
142  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-24 22:16:00 0833546644 52/32 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
143  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-04 15:44:00 0630168685 741 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
144  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-12 13:00:00 0895727062 2 ม.17 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
145  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-25 19:21:00 0933890943 94 ม.8 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
146  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-22 08:50:00 0938151797 163 ม.15 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
147  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-18 01:35:00 0868616883 ผู้ป่วยย้ายไปอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด จะเข้ามาหาลูกสาว เพื่อF/U ที่รพ ศรีนครินทร์ ตามนัดเท่านั้น 45ร้อยเอ็ด
148  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-14 17:58:00 0942903140 วัดจุมพล ม.2 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
149  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-17 02:49:00 0814719944 109 ม.2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
150  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-05-19 00:00:00 0828594035 61 ม.3ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30นครราชสีมา
151  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-26 21:41:00 0645726421 112 ม.1 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
152  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-23 20:41:00 0643367522 41 ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45ร้อยเอ็ด
153  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-31 00:00:00 0874916404 13 หมู่7 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 77738ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
154  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-20 00:00:00 0807349895 บ้านดงสว่าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 77738ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
155  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-18 00:00:00 0879207355 16 ม.2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 28789โรงพยาบาลฆ้องชัย
156  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-10-12 00:00:00 0924159569 67 หมู่ที่ 7 ต.ธัญญา อ.กลมาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
157  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-22 00:00:00 0952520137 549 ม.1 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
158  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-16 00:00:00 0643438220 44/1 ม.3 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ
159  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-17 00:00:00 0966722441 164 ม.9ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ 46กาฬสินธุ์
160  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-16 00:00:00 0644084656 107 ม.2 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
161  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-28 00:00:00 0924303480 168 ม.2 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง
162  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-21 00:00:00 2 ม.5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง
163  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-14 00:00:00 0894811073 7 ม.7 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11082โรงพยาบาลห้วยเม็ก
164  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-30 00:00:00 0621098074 71 ม.1 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
165  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-06-13 00:00:00 106 หมู่ 8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเหมือดแก้ว
166  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-10-25 15:04:00 10 ม.1 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
167  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-03 00:00:00 0983540743 78 ม.7 ต.พิบูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05378โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิมูล
168  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   2020-03-09 00:00:00 20ม.4 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธ์ 46กาฬสินธุ์ 05374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่
169  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-15 00:00:00 0641924386 140 ม.3 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
170  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-23 00:00:00 0821322834 172 ม.2 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
171  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-11 00:00:00 0987830257 69 ม.6 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05399โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจิก
172  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-02 00:00:00 0969698608 149 ม.1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11085โรงพยาบาลท่าคันโท
173  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-06 00:00:00 0946459230 40 ม.5 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
174  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-03 00:00:00 136 ม.2 ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 05398โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุ้ม
175  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-04-11 00:00:00 0909614378 38 ม.2 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
176  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-20 00:00:00 0829211906 27 ม.3 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 11086โรงพยาบาลหนองกุงศรี
177  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-04 00:00:00 0885733003 120 ม.7 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
178  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-29 00:00:00 0611024075 133 ม.8 ต.หนองสรวล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
179  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-29 00:00:00 0982426676 87 ม.12 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
180  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-09-30 00:00:00 0850063319 68 ม.6 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 08500 46กาฬสินธุ์
181  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-08 00:00:00 0622678023 วัดบ้านนาศรีนวล ม.6 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
182  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-23 00:00:00 0623458159 17 ม.9 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
183  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-31 00:00:00 0985426037 19 หมู่4 ต.ดงมูล อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
184  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-09-15 00:00:00 0645036232 36/1 ถ.พรรนา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์ 77738ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
185  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-10 13:00:00 0952149696 310 ม.1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47สกลนคร
186  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-04-02 14:20:00 0814488815 80 ม. 9 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
187  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-08-20 12:30:00 0981120796 359 ม.3 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47สกลนคร
188  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-21 15:10:00 0800114650 33ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47สกลนคร
189  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-15 20:30:00 0870059697 85 ม.3 ต.ยอดชาค อ.วังยาง จ.นครพนม 48นครพนม
190  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-04 20:22:00 0956692691 25 ถ.นิตโย ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48นครพนม
191  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-15 11:34:00 0904511007 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48นครพนม
192  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-01-12 16:10:00 0924275179 96 ม.6 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48นครพนม
193  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-11-23 08:40:00 0610419429 236 ม.8 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49มุกดาหาร
194  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-09 10:55:00 0902549659 138 ม.6 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33ศรีสะเกษ
195  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   2020-06-04 00:00:00 163/1 ม.11ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60นครสวรรค์
196  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-07-18 12:23:00 0655172957 272 ม.6 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61อุทัยธานี
197  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-24 03:53:00 0655402897 141/2 ม.16 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65พิษณุโลก
198  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-20 00:00:00 0985790089 บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่.16 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46กาฬสินธุ์
199  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-01-22 07:55:00 0929897559 123/22431 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65พิษณุโลก
200  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-06-23 18:30:00 0929972162 311 ม.7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72สุพรรณบุรี
201  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-08-14 14:57:00 0941471336 3 ม.5 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
202  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   2020-04-30 15:00:00 0800411762 6 ม.3 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67เพชรบูรณ์
203  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2020-04-19 20:43:00 0852969353 103 ม.10 ต.เหล่าดอกไม้ อ.กิ่งชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
204  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-03 00:00:00 54 ม.2 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70ราชบุรี
205  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-22 02:13:00 0956456665 14/87 ม.5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12นนทบุรี
206  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-12-27 19:02:00 0631584656 67 ม.6 ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
207  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-03-21 13:46:00 0930563730 192 ม.3 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31บุรีรัมย์
208  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-05 10:41:00 0850120387 231 ม.7 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36ชัยภูมิ
209  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-05-24 07:57:00 0619546665 206/1 ม.15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37อำนาจเจริญ
210  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-02-06 13:20:00 0833277475 107 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
211  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2019-12-05 00:00:00 0817716825 17 ม.14 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39หนองบัวลำภู
212  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   2019-11-22 15:42:00 0935438179 82 ม.10 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44มหาสารคาม
213  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2020-07-11 10:59:00 0913758316 168/8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41อุดรธานี