Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 124-16   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   124 16 12.90
2 23-4   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   23 4 17.39
3 12-9   10996-โรงพยาบาลพระยืน   12 9 75.00
4 33-14   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   33 14 42.42
5 111-22   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   111 22 19.82
6 54-25   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   54 25 46.30
7 40-9   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   40 9 22.50
8 11-5   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   11 5 45.45
9 54-15   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   54 15 27.78
10 15-8   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   15 8 53.33
11 30-0   11004-โรงพยาบาลพล   30 0 0.00
12 15-8   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   15 8 53.33
13 27-12   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   27 12 44.44
14 30-9   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   30 9 30.00
15 28-10   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   28 10 35.71
16 19-2   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   19 2 10.53
17 19-4   11010-โรงพยาบาลชนบท   19 4 21.05
18 13-8   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   13 8 61.54
19 16-7   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   16 7 43.75
20 8-0   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   8 0 0.00
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 38-13   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   38 13 34.21
23 4-3   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   4 3 75.00
24 3-1   14132-โรงพยาบาลซำสูง   3 1 33.33
25 9-3   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   9 3 33.33
26 9-0   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   9 0 0.00
27 8-3   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   8 3 37.50
28 17-4   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 4 23.53
29 770-214   Total-รวมทั้งจังหวัด   770 214 27.79

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 246-113   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   246 113 45.93
2 41-11   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   41 11 26.83
3 32-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน   32 29 90.63
4 67-32   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   67 32 47.76
5 141-40   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   141 40 28.37
6 69-34   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   69 34 49.28
7 79-41   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   79 41 51.90
8 15-10   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   15 10 66.67
9 63-35   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   63 35 55.56
10 9-4   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   9 4 44.44
11 47-9   11004-โรงพยาบาลพล   47 9 19.15
12 27-14   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   27 14 51.85
13 33-19   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   33 19 57.58
14 52-23   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   52 23 44.23
15 42-18   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   42 18 42.86
16 39-15   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   39 15 38.46
17 33-9   11010-โรงพยาบาลชนบท   33 9 27.27
18 21-10   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   21 10 47.62
19 18-6   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   18 6 33.33
20 86-38   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   86 38 44.19
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 63-28   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   63 28 44.44
23 16-8   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   16 8 50.00
24 10-6   14132-โรงพยาบาลซำสูง   10 6 60.00
25 14-6   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   14 6 42.86
26 10-1   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   10 1 10.00
27 24-13   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   24 13 54.17
28 23-10   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   23 10 43.48
29 1317-581   Total-รวมทั้งจังหวัด   1317 581 44.12

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 330-152   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   330 152 46.06
2 47-19   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   47 19 40.43
3 29-20   10996-โรงพยาบาลพระยืน   29 20 68.97
4 84-43   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   84 43 51.19
5 179-77   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   179 77 43.02
6 70-42   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   70 42 60.00
7 129-69   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   129 69 53.49
8 44-23   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   44 23 52.27
9 78-52   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   78 52 66.67
10 22-14   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   22 14 63.64
11 67-13   11004-โรงพยาบาลพล   67 13 19.40
12 11-2   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   11 2 18.18
13 28-13   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   28 13 46.43
14 27-4   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   27 4 14.81
15 43-18   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   43 18 41.86
16 56-28   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   56 28 50.00
17 39-7   11010-โรงพยาบาลชนบท   39 7 17.95
18 43-12   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   43 12 27.91
19 17-3   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   17 3 17.65
20 56-24   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   56 24 42.86
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 48-24   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   48 24 50.00
23 35-10   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   35 10 28.57
24 17-13   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 13 76.47
25 13-4   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 4 30.77
26 11-3   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   11 3 27.27
27 18-9   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   18 9 50.00
28 17-13   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 13 76.47
29 1558-711   Total-รวมทั้งจังหวัด   1558 711 45.64