Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 244-110   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   244 110 45.08
2 39-11   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   39 11 28.21
3 31-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน   31 29 93.55
4 71-34   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   71 34 47.89
5 142-41   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   142 41 28.87
6 69-34   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   69 34 49.28
7 77-40   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   77 40 51.95
8 16-10   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   16 10 62.50
9 64-36   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   64 36 56.25
10 9-3   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   9 3 33.33
11 47-9   11004-โรงพยาบาลพล   47 9 19.15
12 27-14   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   27 14 51.85
13 33-18   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   33 18 54.55
14 52-22   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   52 22 42.31
15 43-18   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   43 18 41.86
16 38-13   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   38 13 34.21
17 33-8   11010-โรงพยาบาลชนบท   33 8 24.24
18 19-10   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   19 10 52.63
19 19-5   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   19 5 26.32
20 85-38   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   85 38 44.71
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 62-25   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   62 25 40.32
23 17-8   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   17 8 47.06
24 10-5   14132-โรงพยาบาลซำสูง   10 5 50.00
25 14-6   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   14 6 42.86
26 10-1   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   10 1 10.00
27 24-13   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   24 13 54.17
28 22-10   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   22 10 45.45
29 1314-570   Total-รวมทั้งจังหวัด   1314 570 43.38

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 335-155   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   335 155 46.27
2 47-19   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   47 19 40.43
3 29-20   10996-โรงพยาบาลพระยืน   29 20 68.97
4 85-42   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   85 42 49.41
5 179-77   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   179 77 43.02
6 71-43   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   71 43 60.56
7 130-68   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   130 68 52.31
8 45-24   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   45 24 53.33
9 79-49   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   79 49 62.03
10 22-14   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   22 14 63.64
11 67-13   11004-โรงพยาบาลพล   67 13 19.40
12 12-2   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   12 2 16.67
13 28-10   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   28 10 35.71
14 28-4   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   28 4 14.29
15 42-18   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   42 18 42.86
16 56-28   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   56 28 50.00
17 39-7   11010-โรงพยาบาลชนบท   39 7 17.95
18 44-12   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   44 12 27.27
19 18-3   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   18 3 16.67
20 57-24   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   57 24 42.11
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 49-22   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   49 22 44.90
23 36-10   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   36 10 27.78
24 17-13   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 13 76.47
25 13-4   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 4 30.77
26 11-3   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   11 3 27.27
27 18-9   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   18 9 50.00
28 17-13   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 13 76.47
29 1574-706   Total-รวมทั้งจังหวัด   1574 706 44.85

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 278-124   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   278 124 44.60
2 29-13   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   29 13 44.83
3 19-14   10996-โรงพยาบาลพระยืน   19 14 73.68
4 53-21   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   53 21 39.62
5 156-67   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   156 67 42.95
6 70-43   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   70 43 61.43
7 123-63   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   123 63 51.22
8 24-15   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   24 15 62.50
9 77-24   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   77 24 31.17
10 17-4   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   17 4 23.53
11 59-23   11004-โรงพยาบาลพล   59 23 38.98
12 18-4   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   18 4 22.22
13 39-25   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   39 25 64.10
14 63-25   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   63 25 39.68
15 28-12   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   28 12 42.86
16 59-29   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   59 29 49.15
17 44-12   11010-โรงพยาบาลชนบท   44 12 27.27
18 37-13   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   37 13 35.14
19 31-9   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   31 9 29.03
20 64-29   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   64 29 45.31
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 99-57   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   99 57 57.58
23 20-7   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   20 7 35.00
24 17-1   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 1 5.88
25 11-6   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   11 6 54.55
26 15-10   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   15 10 66.67
27 11-6   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   11 6 54.55
28 15-3   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   15 3 20.00
29 1476-659   Total-รวมทั้งจังหวัด   1476 659 44.65