ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่อาศัยอยู่จริงตามระบุในระบบHDC ที่มีค่า BI>=75และ Mobility(การเคลื่อนไหวภายในบ้าน)คะแนน15

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด ผู้ป่วยSTROKEเป้าหมายก้าวท้าใจseason3 ร้อยละ
1 1-1   -  1 1 100.00
2 788-501   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  788 501 63.58
3 97-62   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  97 62 63.92
4 66-50   10996-โรงพยาบาลพระยืน  66 50 75.76
5 185-134   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  185 134 72.43
6 419-320   10998-โรงพยาบาลชุมแพ  419 320 76.37
7 186-131   10999-โรงพยาบาลสีชมพู  186 131 70.43
8 266-191   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  266 191 71.80
9 69-51   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  69 51 73.91
10 193-92   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  193 92 47.67
11 42-32   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  42 32 76.19
12 146-90   11004-โรงพยาบาลพล  146 90 61.64
13 48-23   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  48 23 47.92
14 86-57   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  86 57 66.28
15 128-59   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  128 59 46.09
16 96-47   11008-โรงพยาบาลภูเวียง  96 47 48.96
17 141-88   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  141 88 62.41
18 104-60   11010-โรงพยาบาลชนบท  104 60 57.69
19 84-65   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  84 65 77.38
20 66-52   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  66 52 78.79
21 187-147   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  187 147 78.61
22 180-131   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  180 131 72.78
23 61-32   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  61 32 52.46
24 40-25   14132-โรงพยาบาลซำสูง  40 25 62.50
25 31-21   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  31 21 67.74
26 32-19   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  32 19 59.38
27 51-40   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  51 40 78.43
28 52-38   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  52 38 73.08
29 3822-2546   Total-ALL  3822 2546 66.61