ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่อาศัยอยู่จริงตามระบุในระบบHDC ที่มีค่า BI>=75และ Mobility(การเคลื่อนไหวภายในบ้าน)คะแนน15

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด ผู้ป่วยSTROKEเป้าหมายก้าวท้าใจseason3 ร้อยละ
1 1-1   -  1 1 100.00
2 880-549   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  880 549 62.39
3 115-68   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  115 68 59.13
4 76-53   10996-โรงพยาบาลพระยืน  76 53 69.74
5 208-147   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  208 147 70.67
6 514-372   10998-โรงพยาบาลชุมแพ  514 372 72.37
7 216-157   10999-โรงพยาบาลสีชมพู  216 157 72.69
8 311-204   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  311 204 65.59
9 73-58   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  73 58 79.45
10 239-127   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  239 127 53.14
11 56-41   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  56 41 73.21
12 175-96   11004-โรงพยาบาลพล  175 96 54.86
13 61-34   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  61 34 55.74
14 106-75   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  106 75 70.75
15 152-76   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  152 76 50.00
16 113-56   11008-โรงพยาบาลภูเวียง  113 56 49.56
17 155-94   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  155 94 60.65
18 117-67   11010-โรงพยาบาลชนบท  117 67 57.26
19 92-68   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  92 68 73.91
20 75-59   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  75 59 78.67
21 187-144   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  187 144 77.01
22 213-159   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  213 159 74.65
23 62-34   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  62 34 54.84
24 41-25   14132-โรงพยาบาลซำสูง  41 25 60.98
25 38-27   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  38 27 71.05
26 38-25   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  38 25 65.79
27 61-47   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  61 47 77.05
28 62-44   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  62 44 70.97
29 4410-2891   Total-ALL  4410 2891 65.56