ระบบกำลังประมวลผล...


ผู้ป่วยทั้งหมดในปี :    
ผู้ป่วยวันที่จำหน่าย :    BI < 75
ผู้ป่วยวันที่จำหน่าย :    BI >= 75
ผู้ป่วยต่างจังหวัด :    

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ2564 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย จำนวนเสียชีวิต
1  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   15
2  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   4
3  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   4
4  10996-โรงพยาบาลพระยืน   3
5  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   3
6  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   4
7  10999-โรงพยาบาลสีชมพู   1
8  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   12
9  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   1
10  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   4
11  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   3
12  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   2
13  11004-โรงพยาบาลพล   1
14  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   1
15  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   3
16  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   3
17  11008-โรงพยาบาลภูเวียง   5
18  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   2
19  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   1
20  11010-โรงพยาบาลชนบท  
21  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  
22  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  
23  14132-โรงพยาบาลซำสูง   1
24  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   2
25  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   3
26  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   2
27  11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
28  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   1
29  Total-ทั้งจังหวัด   81

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ2563 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย จำนวนเสียชีวิต
1  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   28
2  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   3
3  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   3
4  10996-โรงพยาบาลพระยืน   1
5  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   6
6  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   11
7  10999-โรงพยาบาลสีชมพู   3
8  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   15
9  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   8
10  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   1
11  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   5
12  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   1
13  11004-โรงพยาบาลพล   2
14  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  
15  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   2
16  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   2
17  11008-โรงพยาบาลภูเวียง  
18  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  
19  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   4
20  11010-โรงพยาบาลชนบท  
21  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   1
22  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  
23  14132-โรงพยาบาลซำสูง   2
24  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   1
25  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  
26  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   2
27  11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
28  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   3
29  Total-ทั้งจังหวัด   104

รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตที่เข้ารับการรักษาตัวในจังหวัดขอนแก่นและจำหน่ายกลับคืนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทั้งหมด ปีงบประมาณ2562 นับตามประเภทอาศัย 1 3

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย จำนวนเสียชีวิต
1  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   25
2  12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   7
3  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   1
4  10996-โรงพยาบาลพระยืน   2
5  10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   5
6  10998-โรงพยาบาลชุมแพ   5
7  10999-โรงพยาบาลสีชมพู   7
8  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   10
9  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   4
10  11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   3
11  11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   2
12  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   1
13  11004-โรงพยาบาลพล   4
14  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  
15  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   2
16  11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   3
17  11008-โรงพยาบาลภูเวียง   2
18  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   2
19  11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   4
20  11010-โรงพยาบาลชนบท   1
21  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   3
22  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  
23  14132-โรงพยาบาลซำสูง   1
24  77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   1
25  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  
26  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  
27  11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
28  13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   3
29  Total-ทั้งจังหวัด   98