ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2565

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 61-19   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  61 19 31.15
2 11-1   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  11 1 9.09
3 4-4   10996-โรงพยาบาลพระยืน  4 4 100.00
4 14-3   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  14 3 21.43
5 40-15   10998-โรงพยาบาลชุมแพ  40 15 37.50
6 23-11   10999-โรงพยาบาลสีชมพู  23 11 47.83
7 22-1   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  22 1 4.55
8 5-5   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  5 5 100.00
9 7-1   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  7 1 14.29
10 4-0   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  4 0 0.00
11 4-0   11004-โรงพยาบาลพล  4 0 0.00
12 4-4   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  4 4 100.00
13 6-0   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  6 0 0.00
14 12-1   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  12 1 8.33
15 11-0   11008-โรงพยาบาลภูเวียง  11 0 0.00
16 9-3   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  9 3 33.33
17 4-0   11010-โรงพยาบาลชนบท  4 0 0.00
18 8-0   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  8 0 0.00
19 6-0   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  6 0 0.00
20 6-0   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  6 0 0.00
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 
22 17-5   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  17 5 29.41
23 4-2   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 2 50.00
24 1-0   14132-โรงพยาบาลซำสูง  1 0 0.00
25 2-0   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  2 0 0.00
26 2-0   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  2 0 0.00
27 1-0   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  1 0 0.00
28 4-0   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  4 0 0.00
29 292-75   Total-ทั้งจังหวัด  292 75 25.68

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 248-192   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   248 192 77.42
2 41-27   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   41 27 65.85
3 32-31   10996-โรงพยาบาลพระยืน   32 31 96.88
4 71-66   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   71 66 92.96
5 141-123   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   141 123 87.23
6 70-67   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   70 67 95.71
7 80-73   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   80 73 91.25
8 15-15   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   15 15 100.00
9 64-60   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   64 60 93.75
10 9-8   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   9 8 88.89
11 47-24   11004-โรงพยาบาลพล   47 24 51.06
12 27-26   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   27 26 96.30
13 33-29   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   33 29 87.88
14 53-40   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   53 40 75.47
15 45-39   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   45 39 86.67
16 38-22   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   38 22 57.89
17 33-14   11010-โรงพยาบาลชนบท   33 14 42.42
18 21-20   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   21 20 95.24
19 19-13   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   19 13 68.42
20 84-81   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   84 81 96.43
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 62-51   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   62 51 82.26
23 16-16   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   16 16 100.00
24 10-8   14132-โรงพยาบาลซำสูง   10 8 80.00
25 13-11   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 11 84.62
26 10-5   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   10 5 50.00
27 24-21   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   24 21 87.50
28 23-18   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   23 18 78.26
29 1326-1099   Total-ทั้งจังหวัด   1326 1099 82.88

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 336-271   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   336 271 80.65
2 46-28   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   46 28 60.87
3 29-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน   29 29 100.00
4 84-81   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   84 81 96.43
5 180-171   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   180 171 95.00
6 71-67   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   71 67 94.37
7 130-116   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   130 116 89.23
8 45-40   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   45 40 88.89
9 80-70   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   80 70 87.50
10 22-21   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   22 21 95.45
11 66-22   11004-โรงพยาบาลพล   66 22 33.33
12 12-4   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   12 4 33.33
13 28-15   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   28 15 53.57
14 29-7   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   29 7 24.14
15 42-38   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   42 38 90.48
16 56-47   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   56 47 83.93
17 39-11   11010-โรงพยาบาลชนบท   39 11 28.21
18 43-22   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   43 22 51.16
19 18-11   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   18 11 61.11
20 57-46   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   57 46 80.70
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 48-40   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   48 40 83.33
23 36-36   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   36 36 100.00
24 17-14   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 14 82.35
25 13-10   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 10 76.92
26 11-2   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   11 2 18.18
27 18-16   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   18 16 88.89
28 17-16   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 16 94.12
29 1573-1251   Total-ทั้งจังหวัด   1573 1251 79.53