ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2565

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 124-35   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  124 35 28.23
2 23-7   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  23 7 30.43
3 12-12   10996-โรงพยาบาลพระยืน  12 12 100.00
4 33-28   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  33 28 84.85
5 111-54   10998-โรงพยาบาลชุมแพ  111 54 48.65
6 54-45   10999-โรงพยาบาลสีชมพู  54 45 83.33
7 40-18   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  40 18 45.00
8 11-11   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  11 11 100.00
9 54-47   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  54 47 87.04
10 15-14   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  15 14 93.33
11 30-1   11004-โรงพยาบาลพล  30 1 3.33
12 15-14   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  15 14 93.33
13 27-17   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  27 17 62.96
14 30-12   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  30 12 40.00
15 28-24   11008-โรงพยาบาลภูเวียง  28 24 85.71
16 19-4   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  19 4 21.05
17 19-7   11010-โรงพยาบาลชนบท  19 7 36.84
18 13-12   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  13 12 92.31
19 16-11   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  16 11 68.75
20 8-0   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  8 0 0.00
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 
22 38-32   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  38 32 84.21
23 4-4   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 4 100.00
24 3-2   14132-โรงพยาบาลซำสูง  3 2 66.67
25 9-8   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  9 8 88.89
26 9-2   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  9 2 22.22
27 8-3   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  8 3 37.50
28 17-8   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  17 8 47.06
29 770-432   Total-ทั้งจังหวัด  770 432 56.10

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 247-195   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   247 195 78.95
2 41-27   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   41 27 65.85
3 32-32   10996-โรงพยาบาลพระยืน   32 32 100.00
4 67-66   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   67 66 98.51
5 140-124   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   140 124 88.57
6 70-67   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   70 67 95.71
7 78-74   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   78 74 94.87
8 14-14   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   14 14 100.00
9 63-62   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   63 62 98.41
10 9-9   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   9 9 100.00
11 47-24   11004-โรงพยาบาลพล   47 24 51.06
12 27-26   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   27 26 96.30
13 33-30   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   33 30 90.91
14 53-40   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   53 40 75.47
15 44-40   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   44 40 90.91
16 39-24   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   39 24 61.54
17 33-15   11010-โรงพยาบาลชนบท   33 15 45.45
18 21-20   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   21 20 95.24
19 18-16   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   18 16 88.89
20 85-82   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   85 82 96.47
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 63-55   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   63 55 87.30
23 16-16   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   16 16 100.00
24 10-8   14132-โรงพยาบาลซำสูง   10 8 80.00
25 13-11   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 11 84.62
26 10-5   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   10 5 50.00
27 24-21   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   24 21 87.50
28 23-18   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   23 18 78.26
29 1317-1120   Total-ทั้งจังหวัด   1317 1120 85.04

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 330-265   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   330 265 80.30
2 46-28   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   46 28 60.87
3 29-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน   29 29 100.00
4 84-84   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   84 84 100.00
5 180-171   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   180 171 95.00
6 71-67   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   71 67 94.37
7 129-117   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   129 117 90.70
8 44-39   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   44 39 88.64
9 79-74   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   79 74 93.67
10 22-21   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   22 21 95.45
11 66-22   11004-โรงพยาบาลพล   66 22 33.33
12 11-4   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   11 4 36.36
13 28-18   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   28 18 64.29
14 28-7   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   28 7 25.00
15 43-39   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   43 39 90.70
16 56-47   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   56 47 83.93
17 39-11   11010-โรงพยาบาลชนบท   39 11 28.21
18 43-22   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   43 22 51.16
19 17-12   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   17 12 70.59
20 56-46   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   56 46 82.14
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 48-41   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   48 41 85.42
23 35-35   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   35 35 100.00
24 17-14   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 14 82.35
25 13-10   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 10 76.92
26 11-2   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   11 2 18.18
27 18-16   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   18 16 88.89
28 17-16   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 16 94.12
29 1560-1257   Total-ทั้งจังหวัด   1560 1257 80.58