ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 246-186   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น  246 186 75.61
2 37-27   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง  37 27 72.97
3 31-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน  31 29 93.55
4 71-66   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ  71 66 92.96
5 139-119   10998-โรงพยาบาลชุมแพ  139 119 85.61
6 67-65   10999-โรงพยาบาลสีชมพู  67 65 97.01
7 77-72   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง  77 72 93.51
8 15-15   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์  15 15 100.00
9 64-55   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่  64 55 85.94
10 9-8   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย  9 8 88.89
11 46-23   11004-โรงพยาบาลพล  46 23 50.00
12 27-25   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่  27 25 92.59
13 33-29   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย  33 29 87.88
14 53-37   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง  53 37 69.81
15 42-39   11008-โรงพยาบาลภูเวียง  42 39 92.86
16 38-22   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี  38 22 57.89
17 33-14   11010-โรงพยาบาลชนบท  33 14 42.42
18 18-13   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  18 13 72.22
19 17-13   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน  17 13 76.47
20 84-81   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  84 81 96.43
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 
22 62-49   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  62 49 79.03
23 17-17   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  17 17 100.00
24 9-7   14132-โรงพยาบาลซำสูง  9 7 77.78
25 13-11   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ  13 11 84.62
26 10-5   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า  10 5 50.00
27 24-21   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  24 21 87.50
28 22-18   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา  22 18 81.82
29 1301-1065   Total-ทั้งจังหวัด  1301 1065 81.86

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 336-270   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   336 270 80.36
2 46-28   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   46 28 60.87
3 29-29   10996-โรงพยาบาลพระยืน   29 29 100.00
4 85-81   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   85 81 95.29
5 180-170   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   180 170 94.44
6 73-69   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   73 69 94.52
7 130-116   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   130 116 89.23
8 45-40   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   45 40 88.89
9 80-69   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   80 69 86.25
10 22-21   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   22 21 95.45
11 66-22   11004-โรงพยาบาลพล   66 22 33.33
12 12-4   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   12 4 33.33
13 28-15   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   28 15 53.57
14 30-5   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   30 5 16.67
15 42-38   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   42 38 90.48
16 56-47   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   56 47 83.93
17 39-11   11010-โรงพยาบาลชนบท   39 11 28.21
18 44-23   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   44 23 52.27
19 18-11   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   18 11 61.11
20 57-46   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   57 46 80.70
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 49-41   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   49 41 83.67
23 36-36   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   36 36 100.00
24 17-14   14132-โรงพยาบาลซำสูง   17 14 82.35
25 13-10   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   13 10 76.92
26 12-2   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   12 2 16.67
27 18-16   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   18 16 88.89
28 17-16   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   17 16 94.12
29 1580-1250   Total-ทั้งจังหวัด   1580 1250 79.11

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# สรุปภาพเครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยSTROKEทั้งหมด
นับแยกราย รพสต.ในCUP
ได้รับเยี่ยมแล้ว
นับจากที่ได้ระบุวันเยี่ยมอย่างน้อย1ครั้ง
ร้อยละ
1 280-218   10670-โรงพยาบาลขอนแก่น   280 218 77.86
2 29-23   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   29 23 79.31
3 20-19   10996-โรงพยาบาลพระยืน   20 19 95.00
4 55-47   10997-โรงพยาบาลหนองเรือ   55 47 85.45
5 156-138   10998-โรงพยาบาลชุมแพ   156 138 88.46
6 70-67   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   70 67 95.71
7 124-108   11000-โรงพยาบาลน้ำพอง   124 108 87.10
8 24-23   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   24 23 95.83
9 78-38   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   78 38 48.72
10 17-12   11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย   17 12 70.59
11 59-37   11004-โรงพยาบาลพล   59 37 62.71
12 18-8   11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่   18 8 44.44
13 39-34   11006-โรงพยาบาลแวงน้อย   39 34 87.18
14 64-33   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   64 33 51.56
15 28-21   11008-โรงพยาบาลภูเวียง   28 21 75.00
16 59-51   11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี   59 51 86.44
17 44-13   11010-โรงพยาบาลชนบท   44 13 29.55
18 37-30   11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   37 30 81.08
19 31-18   11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน   31 18 58.06
20 64-53   11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   64 53 82.81
21 -   11497-โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  
22 99-87   12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   99 87 87.88
23 20-20   13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   20 20 100.00
24 16-4   14132-โรงพยาบาลซำสูง   16 4 25.00
25 11-9   77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ   11 9 81.82
26 15-13   77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า   15 13 86.67
27 11-9   77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย   11 9 81.82
28 15-5   77652-โรงพยาบาลโนนศิลา   15 5 33.33
29 1483-1138   Total-ทั้งจังหวัด   1483 1138 76.74