ระบบกำลังประมวลผล...จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำหน่ายกลับในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.แยกรายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 543
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน

ลำดับ เครือข่ายบริการ ทั้งหมดที่ลงทะเบียน ส่งกลับในเขตรับผิดชอบ ตอบกลับ/เยี่ยม ร้อยละตอบกลับ ยังไม่ตอบ ร้อยละยังไม่ตอบกลับ รายใหม่ ReAdmit28 ดีขึ้น BIเพิ่ม เลวลง BIลดลง ทรงตัว BI เท่าเดิม ปกติ MrSเท่ากับ0 ผิดปกติ MrS 1-5 ไม่ระบุ MrS เสียชีวิตเมื่อD/C เสียชีวิตเมื่อเยี่ยมครั้งแรก ปิดเคส เยี่ยมต่อ ไม่ระบุ ไม่ครบ6เดือน ครบ6เดือน BI100 ส่งตจว. ส่งกลับ ต.ค. ส่งกลับ พ.ย. ส่งกลับ ธ.ค. ส่งกลับ ม.ค. ส่งกลับ ก.พ. ส่งกลับ มี.ค. ส่งกลับ เม.ย. ส่งกลับ พ.ค. ส่งกลับ มิ.ย. ส่งกลับ ก.ค. ส่งกลับ ส.ค. ส่งกลับ ก.ย.
1 zoom_in 0 0 ทั้งจังหวัด  0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 zoom_in โรงพยาบาลขอนแก่น  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 zoom_in โรงพยาบาลบ้านฝาง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 zoom_in โรงพยาบาลพระยืน  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 zoom_in โรงพยาบาลหนองเรือ  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 zoom_in โรงพยาบาลชุมแพ  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 zoom_in โรงพยาบาลสีชมพู  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 zoom_in โรงพยาบาลน้ำพอง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 zoom_in โรงพยาบาลอุบลรัตน์  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 zoom_in โรงพยาบาลบ้านไผ่  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 zoom_in โรงพยาบาลเปือยน้อย  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 zoom_in โรงพยาบาลพล  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 zoom_in โรงพยาบาลแวงใหญ่  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 zoom_in โรงพยาบาลแวงน้อย  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 zoom_in โรงพยาบาลหนองสองห้อง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 zoom_in โรงพยาบาลภูเวียง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 zoom_in โรงพยาบาลมัญจาคีรี  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 zoom_in โรงพยาบาลชนบท  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 zoom_in โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 zoom_in โรงพยาบาลภูผาม่าน  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 zoom_in โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 zoom_in โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 zoom_in โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 zoom_in โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 zoom_in โรงพยาบาลซำสูง  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 zoom_in โรงพยาบาลหนองนาคำ  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 zoom_in โรงพยาบาลเวียงเก่า  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 zoom_in โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 zoom_in โรงพยาบาลโนนศิลา  0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0