ระบบกำลังประมวลผล...


Summary Care Record SCR

 
User Image

ปุ่น กุดทิง

เพศ  ชาย อายุ 80 ปี
สถานบริการเขตรับผิดชอบ
 04457โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน

วินิจฉัยวันที่จำหน่าย
I633 

ติดต่อ-ผู้ป่วย

  • edit_location ที่อยู่ตามระบบHDC [แบบสำรวจ]
      29 บ้าน บ้านโนน ต. บ้านโนน  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น
  • contact_phone เบอร์โทรติดต่อผู้ป่วย
  • desktop_mac edit ที่อยู่ตามที่แจ้งในระบบ
  • notes คำแนะนำ
    ผู้ป่วยอาจสมัครใจพักอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดขณะพักฟื้น ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
tune

Tracking Total Barthel Index
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

D/C: -100  V1 -90  V2 -20  V3 -15  V4 -30  V5 -  V6 -
100 ,90 ,20 ,15 ,30 , ,
airline_seat_flat_angled airline_seat_individual_suite accessible accessibility directions_walk transfer_within_a_station directions_run

ค่ารวม Modified rankin Scale
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

DC: - 1 V1: - 2 V2: - 4 V3: - 4 V4: - 3 V5: - 3 V6: - 3
.
1,2,4,4,3,3,3

ไฟล์ภาพผลการดำเนินการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน

linked_camera ใบส่งตัวต้องล็อคอินเพื่อเข้าดู
S__75300882.jpg
lock_openล็อคอิน .
local_see เยี่ยมครั้งที่1
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่2
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่3
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่4
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่5
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่6
photo

ปุ่น กุดทิง

วันที่จำหน่าย - 3 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลาหลังจำหน่าย-ปัจจุบัน 782 วัน  หรือ  26 เดือน  หรือ  2 ปี

 782 วัน

ระยะเวลาที่ได้รับเยี่ยมหลังวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

restore ระยะเวลาหลังจำหน่าย-เยี่ยมครั้งที่1  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 13 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่1-เยี่ยมครี้งที่2  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 35 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่2-เยี่ยมครี้งที่3  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 25 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่3-เยี่ยมครี้งที่4   beenhere ปิดเยี่ยม Case
 40 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่4-เยี่ยมครี้งที่5  beenhere ปิดเยี่ยม Case
 27 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่5-เยี่ยมครี้งที่6  beenhere ปิดเยี่ยม Case
 28 วัน
track_changes สถานะการมีชีวิต :  ระบบHDC  ||ระบบStroke@BI

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_profile_idv_pt.php on line 1168

ปุ่น กุดทิง

วันที่จำหน่าย - 3 ธันวาคม 2562 

Barthe Index รวม วันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

ปุ่น กุดทิง

วันที่จำหน่าย - 3 ธันวาคม 2562 

tune ระดับความรุนแรงความพิการวันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง

ปุ่น กุดทิง

วันที่จำหน่าย - 3 ธันวาคม 2562 
Barthe Index วันที่จำหน่ายแม่ข่ายแยกทุกข้อ
Grooming#Bathing#Dressing#Feeding#Bladder#Bowel#Toilet_use#Transfer#Mobility#Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 16 ธันวาคม 2562 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่1

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 16 ธันวาคม 2562 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่1

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 16 ธันวาคม 2562 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่1แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 20 มกราคม 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่2

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 20 มกราคม 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่2

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 20 มกราคม 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่2แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่3

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่3

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่3แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 25 มีนาคม 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่4

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 25 มีนาคม 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่4

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 25 มีนาคม 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่4แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 21 เมษายน 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 21 เมษายน 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 21 เมษายน 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2563 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2563 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ไม่มีความผิดปกติที่รุนแรง สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทุกอย่าง 

ปุ่น กุดทิง

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2563 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่ประเมินที่ รพช.

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่ประเมินที่ รพช.

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่ประเมินที่ รพช.แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

person_pin_circle my_location

พิกัดหลังคาบ้านผู้ป่วย

.
Document
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน