ระบบกำลังประมวลผล...


Summary Care Record SCR

 
User Image

นิตย์ พุทธมาตร

เพศ  หญิง อายุ 59 ปี
สถานบริการเขตรับผิดชอบ
 04264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง

วินิจฉัยวันที่จำหน่าย
'I64" 

ติดต่อ-ผู้ป่วย

  • edit_location ที่อยู่ตามระบบHDC [แบบสำรวจ]
      66 บ้าน ป่าสังข์ ต. ดอนช้าง  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
  • contact_phone เบอร์โทรติดต่อผู้ป่วย
  • desktop_mac edit ที่อยู่ตามที่แจ้งในระบบ
  • notes คำแนะนำ
    ผู้ป่วยอาจสมัครใจพักอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดขณะพักฟื้น ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
tune

Tracking Total Barthel Index
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

D/C: -60  V1 -65  V2 -  V3 -  V4 -  V5 -  V6 -
60 ,65 , , , , ,
airline_seat_flat_angled airline_seat_individual_suite accessible accessibility directions_walk transfer_within_a_station directions_run

ค่ารวม Modified rankin Scale
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

DC: - 2 V1: - 2 V2: -  V3: -  V4: -  V5: -  V6: - 
.
2,2,,,,,

ไฟล์ภาพผลการดำเนินการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน

linked_camera ใบส่งตัวต้องล็อคอินเพื่อเข้าดู
lock_openล็อคอิน .
local_see เยี่ยมครั้งที่1
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่2
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่3
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่4
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่5
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่6
photo

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่จำหน่าย - 5 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาหลังจำหน่าย-ปัจจุบัน 324 วัน  หรือ  11 เดือน  หรือ  1 ปี

 324 วัน

ระยะเวลาที่ได้รับเยี่ยมหลังวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

restore ระยะเวลาหลังจำหน่าย-เยี่ยมครั้งที่1  beenhere
 0 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่1-เยี่ยมครี้งที่2  beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่2-เยี่ยมครี้งที่3  beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่3-เยี่ยมครี้งที่4   beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่4-เยี่ยมครี้งที่5  beenhere
  วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่5-เยี่ยมครี้งที่6  beenhere
  วัน
track_changes สถานะการมีชีวิต :  ระบบHDC  ||ระบบStroke@BI

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_profile_idv_pt.php on line 1168

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่จำหน่าย - 5 มีนาคม 2564 

Barthe Index รวม วันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่จำหน่าย - 5 มีนาคม 2564 

tune ระดับความรุนแรงความพิการวันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่จำหน่าย - 5 มีนาคม 2564 
Barthe Index วันที่จำหน่ายแม่ข่ายแยกทุกข้อ
Grooming#Bathing#Dressing#Feeding#Bladder#Bowel#Toilet_use#Transfer#Mobility#Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 5 มีนาคม 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่1

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 5 มีนาคม 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่1

มีความผิดปกติเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เกือบทุกอย่าง 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 5 มีนาคม 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่1แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 -  

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่2

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 -  

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่2

ยังไม่ได้รับประเมิน 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 -  

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่2แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 -  

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่3

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 -  

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่3

ยังไม่ได้รับประเมิน 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 -  

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่3แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 -  

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่4

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 -  

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่4

ยังไม่ได้รับประเมิน 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 -  

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่4แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 -  

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 -  

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

ยังไม่ได้รับประเมิน 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 -  

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 -  

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 -  

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ยังไม่ได้รับประเมิน 

นิตย์ พุทธมาตร

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6 -  

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่ประเมินที่ รพช.

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่ประเมินที่ รพช.

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่ประเมินที่ รพช.แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

person_pin_circle my_location

พิกัดหลังคาบ้านผู้ป่วย

.
Document
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง