ระบบกำลังประมวลผล...


Summary Care Record SCR

 
User Image

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

เพศ  ชาย อายุ 58 ปี
สถานบริการเขตรับผิดชอบ
 04456โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด

วินิจฉัยวันที่จำหน่าย
I64 

ติดต่อ-ผู้ป่วย

  • edit_location ที่อยู่ตามระบบHDC [แบบสำรวจ]
      69 บ้าน คำแมด ต. คำแมด  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น
  • contact_phone เบอร์โทรติดต่อผู้ป่วย
  • desktop_mac edit ที่อยู่ตามที่แจ้งในระบบ
  • notes คำแนะนำ
    ผู้ป่วยอาจสมัครใจพักอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดขณะพักฟื้น ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
tune

Tracking Total Barthel Index
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

D/C: -50  V1 -5  V2 -45  V3 -45  V4 -45  V5 -45  V6 -
50 ,5 ,45 ,45 ,45 ,45 ,
airline_seat_flat_angled airline_seat_individual_suite accessible accessibility directions_walk transfer_within_a_station directions_run

ค่ารวม Modified rankin Scale
จากวันจำหน่าย-วันเยี่ยมบ้านล่าสุด

DC: - 4 V1: - 4 V2: - 4 V3: - 4 V4: - 4 V5: - 4 V6: - 
.
4,4,4,4,4,4,

ไฟล์ภาพผลการดำเนินการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน

linked_camera ใบส่งตัวต้องล็อคอินเพื่อเข้าดู
lock_openล็อคอิน .
local_see เยี่ยมครั้งที่1
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่2
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่3
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่4
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่5
photo
local_see เยี่ยมครั้งที่6
photo

ระยะเวลาหลังจำหน่าย-ปัจจุบัน 279 วัน  หรือ  9 เดือน  หรือ  1 ปี

 279 วัน

ระยะเวลาที่ได้รับเยี่ยมหลังวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

restore ระยะเวลาหลังจำหน่าย-เยี่ยมครั้งที่1  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 7 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่1-เยี่ยมครี้งที่2  beenhere
 7 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่2-เยี่ยมครี้งที่3  beenhere จำเป็นต้องเยี่ยมต่ออีก
 9 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่3-เยี่ยมครี้งที่4   beenhere ปิดเยี่ยม Case
 14 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่4-เยี่ยมครี้งที่5  beenhere ปิดเยี่ยม Case
 14 วัน
restore ระยะเวลาเยี่ยมครั้งที่5-เยี่ยมครี้งที่6  beenhere
  วัน
track_changes สถานะการมีชีวิต :  ระบบHDC  ||ระบบStroke@BI

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/stroke_report_kk/stroke/tt_profile_idv_pt.php on line 1168

Barthe Index รวม วันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

tune ระดับความรุนแรงความพิการวันที่จำหน่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย/NODE

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้

Barthe Index วันที่จำหน่ายแม่ข่ายแยกทุกข้อ
Grooming#Bathing#Dressing#Feeding#Bladder#Bowel#Toilet_use#Transfer#Mobility#Stair

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 26 เมษายน 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่1

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 26 เมษายน 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่1

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่1 - 26 เมษายน 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่1แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 3 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่2

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 3 พฤษภาคม 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่2

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่2 - 3 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่2แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 12 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่3

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 12 พฤษภาคม 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่3

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่3 - 12 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่3แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 26 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่4

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 26 พฤษภาคม 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่4

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่4 - 26 พฤษภาคม 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่4แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 9 มิถุนายน 2564 

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 9 มิถุนายน 2564 

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 5

มีความผิดปกติมาก สามารถเดินได้ แต่ต้องมีคนช่วยพยุงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่มีคนช่วยไม่ได้ 

บุญเพ็ง วิเศษทรัพย์

วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5 - 9 มิถุนายน 2564 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 5แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่เยี่ยมครั้งที่ 6

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่เยี่ยมครั้งที่ 6แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

Barthe Index รวม วันที่ประเมินที่ รพช.

ระดับความรุนแรงความพิการวันที่ประเมินที่ รพช.

ยังไม่ได้รับประเมิน 

Barthe Index วันที่ประเมินที่ รพช.แยกทุกข้อ
# Grooming>Bathing>Dressing>Feeding>Bladder>Bowel>Toilet_use>Transfer>Mobility>Stair

person_pin_circle my_location

พิกัดหลังคาบ้านผู้ป่วย

.
Document
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด