1.4 การส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มี CT ภายใน 30 นาที( Door to Refer in 30 min )-Key IN ปีงบประมาณ
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน

# โรงพยาบาล เป้าหมายรวม ผลงานรวม ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส1 ผลงานรวมไตรมาส1 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส2 ผลงานรวมไตรมาส2 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส3 ผลงานรวมไตรมาส3 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส4 ผลงานรวมไตรมาส4 ร้อยละ
1  -   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00