1.2 ร้อยละผู้ป่วยAcute Stroke ที่มาโรงพยาบาลภายใน270นาทีหลังเกิดอาการ-Key IN ปีงบประมาณ
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน


# โรงพยาบาล เป้าหมายรวม ผลงานรวม ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส1 ผลงานรวมไตรมาส1 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส2 ผลงานรวมไตรมาส2 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส3 ผลงานรวมไตรมาส3 ร้อยละ เป้าหมายรวมไตรมาส4 ผลงานรวมไตรมาส4 ร้อยละ
1  4000-Total ทั้งจังหวัด   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00